การบริหารงานบุคคล

1.ประกาศนโยบาบการบริหารงานบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.คำสั่ง