กิจการสภาฯ

ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี

  -ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี กำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก (ปีถัดไป) ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี กำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม วันเริ่มประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก(ปีถัดไป)ของปี พ.ศ.๒๕๖๕
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี กำหนดจำนวนวันในสมัยประชุมวันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก(ปีถัดไป)  ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี กำหนดจำนวนวันในสมัยประชุมวันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก(ปีถัดไป)  ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก

--ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก

  - เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  - เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  - เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  - เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  - เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  - เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  - เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  -เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  - เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
  - เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  -เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  -เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  -เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอังคารที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอังคารที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคกครั้งแรก วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
-ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลปงยางคก เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปงยางคก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒