ข้อมูลทั่วไป

 

 

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตรวจสอบข้อมูลเดือนเมษายน 2564

            พื้นที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวน (หลัง)

หมู่ที่ 1 สันบุญเรือง
287
319
606
292
หมู่ที่ 2 ทุ่งบ่อแป้น
695
1,380
2,075
527
หมู่ที่ 3 สันหลวง
197
278
475
209
หมู่ที่ 4 สันบุญเรือง
324
404
728
369
หมู่ที่ 5 ต้นค่า
223
233
456
163
หมู่ที่ 6 จำ
670
793
1,463
657
หมู่ที่ 7 ปงใต้
534
608
1,142
476
หมู่ที่ 8 ปงเหนือ
198
227
425
173
หมู่ที่ 9 ปงยางคก
209
203
412
265
หมู่ที่ 10 บ้านข่วง
381
408
789
318
หมู่ที่ 11 โฮ่งทะล้า
235
232
467
162
หมู่ที่ 12 หม้อ
125
129
254
109
หมู่ที่ 13 นางแล
1,174
406
1,580
399

    รวม        

5,252

 

5,260

 

10,872

 

4,119