ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

...

1.ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง

2.แผนการจัดหาพัสดุ

3.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ รายเดือน (สขร.)

4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส