กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมตัดกิ่งไม้บริการประชาชน
กิจกรรมทำความสะอาดลำน้ำแม่ตาล
กิจกรรมทำความสะอาดเหมือง
กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรม